Prohlášení o ochraně osobních údajů - Vispronet®

 

Ochrana osobních údajů je pro společnost Vispronet® velmi důležitá. Dodržování legislativních a dalších právních předpisů považuje společnost Vispronet® za samozřejmost. Společnost Vispronet® proto přijala technická a organizační opatření, aby zajistila, že bude předpisy o ochraně dat respektovat a dodržovat jak společnost Vispronet®, tak i třetí osoby zapojené do plnění smlouvy.

Pokud používáte tyto webové stránky, jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, pomocí nichž může být provedena Vaše osobní identifikace. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké údaje jsou shromažďovány a na co se používají. Vysvětluje dále, jak a za jakým účelem se tak děje.

Upozorňujeme na to, že přenos dat na internetu (např. při e-mailové komunikaci) může vykazovat bezpečnostní rizika. Není možné zajistit stoprocentní ochranu údajů před přístupem třetích osob.

 

Evidence údajů na našich webových stránkách
Údaje jsou získávány jednak tím, že nám je sdělíte např. v rámci objednacího procesu nebo zadáním v kontaktním formuláři.
Další údaje jsou evidovány automaticky při návštěvě našich webových stránek pomocí IT systémů. Zde se jedná především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém a čas načtení stránky).
Část údajů je získávána za účelem zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze chování uživatele.

 

Šifrování SSL
Tyto webové stránky využívají z bezpečnostní důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrných obsahů, jako například objednávek nebo poptávek, které nám jako provozovateli stránek zašlete, šifrování SSL.
Zkratka SSL znamená "Secure Socket Layer". Bezpečnostní technologie SSL zaručuje bezpečný internetový přenos Vašich osobních údajů, přihlašovacích údajů a informací o objednávkách a platbách.
Údaje jsou šifrovány tak, že jsou čitelné pouze pro objednávkový systém.
Na našich webových stránkách je celý objednací proces zašifrován. Jakmile jsou zadány bezpečnostně relevantní údaje, objeví se logo SSL certifikátu. Toto logo ověřuje stav šifrování webových stránek. Zašifrované spojení poznáte podle automatické změny adresového řádku z "http://..." na "https://..“ (zkratka pro Hyper Text Transfer Protocol Secure).

 

Ukládání přístupových údajů v protokolových souborech serveru
Pokud vstoupíte na naše webové stránky, jsou automaticky evidovány informace obecné povahy. Tyto obecné údaje a informace jsou ukládány v protokolových souborech serveru. Eviduje se např. druh a verze prohlížeče, používaný operační systém přístupového systému, webová stránka, ze které systém přešel na naše webové stránky (tzv. referer), název domény Vašeho internetového poskytovatele, datum a čas přístupu, IP adresa apod. Při používání těchto obecných údajů a informací nevyvozujeme žádné závěry o subjektech údajů (resp. o majitelích připojení). Tyto informace jsou technicky nutné k tomu, aby mohly být z webových stránek správně poskytnuty Vámi požadované obsahy, aby mohly být optimalizovány obsahy našich webových stránek a reklama webových stránek a aby byla zajištěna funkčnost našich informačních systémů a techniky našich webových stránek. Tyto anonymně zjišťované údaje a informace statisticky vyhodnocujeme, abychom mohli optimalizovat náš internetový výstup a příslušnou techniku. Anonymní údaje protokolových souborů serveru jsou ukládány odděleně od osobních údajů zadaných subjektem údajů.
Tyto přístupové údaje jsou vyhodnocovány výhradně za účelem zajištění bezporuchového provozu stránek a zlepšení naší nabídky. Toto slouží v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR k účelům našich převažujících oprávněných zájmů týkajících se správného zobrazení naší nabídky.

 

Shromažďování a používání údajů za účelem realizace smlouvy a při otevírání zákaznického účtu
Vaše osobní údaje shromažďujeme, pokud nám tyto údaje dobrovolně sdělíte v rámci Vaší objednávky, při navázání kontaktu s námi (např. prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu, telefonicky) nebo při otevírání zákaznického účtu. Jaké údaje jsou zjišťovány je patrné z příslušných zadávacích formulářů. Povinné údaje jsou jako takové označeny, neboť v těchto případech tyto údaje nutně potřebujeme k realizaci smlouvy, resp. k navázání kontaktu s Vámi nebo otevření zákaznického účtu a bez jejich udání nemůžete dokončit objednávku a/nebo otevření účtu, resp. nemůže dojít k navázání kontaktu. Zpracování údajů zadaných při registraci je prováděno na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR). Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat. K tomuto postačí nám adresovaný e-mail nevyžadující žádnou zvláštní formu.
Vámi sdělené údaje používáme k realizaci smlouvy a zpracování Vašich poptávek. Po kompletní realizaci smlouvy nebo vymazání Vašeho zákaznického účtu jsou Vaše údaje pro další použití zablokovány a po uplynutí archivační lhůty dané daňovými a obchodněprávními předpisy vymazány, pokud neudělíte výslovný souhlas k dalšímu používání Vašich údajů nebo pokud si nevyhradíme právo používání údajů nad tento rámec, které je ze zákona povoleno a o kterém Vás budeme dále informova

 

Předávání údajů za účelem splnění smlouvy
Za účelem splnění smlouvy předáme Vaše údaje přepravní firmě pověřené dodáním, pokud je to pro dodání objednaného zboží nutné. V závislosti na tom, jakého poskytovatele platebních služeb při objednacím procesu zvolíte, předáme za účelem provedení plateb k tomuto účelu shromážděné údaje úvěrovému ústavu pověřenému platbou a příp. námi pověřenému poskytovateli bankovních služeb, resp. vybrané platební službě. Vybraní poskytovatelé platebních služeb tyto údaje částečně shromažďují i sami, pokud si u nich vytvoříte účet. V tomto případě se v rámci objednacího procesu musíte u poskytovatele platebních služeb přihlásit pomocí Vašich přístupových údajů. V tomto směru platí prohlášení o ochraně osobních údajů příslušného poskytovatele platebních služeb.
Podkladem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který povoluje zpracování údajů za účelem splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

 

Použití údajů při přihlašování e-mailového newsletteru
Pokud se na našich webových stránkách přihlásíte k zasílání newsletteru, budeme od Vás potřebovat e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste majitelem uvedené e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním newsletterů. Další údaje nejsou shromažďovány, resp. jsou shromažďovány pouze na dobrovolné bázi.
Zpracování údajů zadaných ve formuláři přihlášení newsletterů je prováděno na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Udělený souhlas k ukládání údajů, e-mailových adres a jejich používání k zasílání newsletterů můžete kdykoliv odvolat, například prostřednictvím „vyřazovacího“ odkazu newsletteru nebo prostřednictvím odhlašovacího formuláře https://www.vispronet.cz/dsenhancednewsletter/subscriber/unsubscribe/

Pod pojmem Newsletter Tracking se rozumí sledování, resp. ukládání chování příjemce. Sem patří otevírání mailů, kliknutí na textové a obrazové odkazy nebo stažení obrázků v e-mailovém programu. Newsletter Tracking je prováděn výhradně anonymně, je ukládáno pouze chování jednoho příjemce. Není možné zpětné přiřazení příjemce. Tyto webové stránky používají k zasílání newsletterů Inxmail. Poskytovatelem je Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg/Německo. Inxmail je službou, pomocí které může být organizováno a analyzováno zasílání newsletterů. Vámi zadané údaje za účelem příjmu newsletterů (např. e-mailová adresa) jsou ukládány na serverech Inxmail v Německu.
Se společností Inxmail máme uzavřenou smlouvu o zpracování údajů a při používání služeb Inxmail prosazujeme nejpřísnější předpisy německého Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Použití údajů pro poštovní reklamu a Vaše právo protestu
Kromě toho si vyhrazujeme právo ukládat v souhrnných seznamech Vaše jméno a příjmení, poštovní adresu a - pokud jsme tyto dodatečné údaje od Vás obdrželi v rámci smluvního vztahu - Váš titul, akademickou hodnost a Vaše profesní, oborové nebo obchodní označení, a používat tyto údaje pro vlastní reklamní účely, např. k poštovnímu zasílání zajímavých nabídek a informací o našich produktech. Proti ukládání a používání Vašich údajů k těmto účelům se můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím zprávy zaslané na níže uvedené kontakty.
Toto slouží k účelům našich převažujících oprávněných zájmů týkajících se reklamního oslovení našich zákazníků v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR .

 

Používání cookies
Cookies, které jsou nutné k provedení elektronického komunikačního procesu nebo k poskytnutí určitých Vámi požadovaných funkcí (např. funkce nákupního koše), jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb oprávněný zájem na ukládání cookies. Pokud jsou ukládány jiné cookies (např. cookies sloužící k analýze Vašeho vyhledávání), je jejich použití zvlášť upraveno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.
Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány na koncových zařízeních. Některé z námi používaných cookies se po skončení relace prohlížeče, tedy po zavření okna vašeho prohlížeče, opět smažou (tzv. relační cookies). Další cookies zůstávají na vašem koncovém zařízení a umožňují nám identifikovat váš prohlížeč při další návštěvě (tzv. trvalé cookies). Svůj prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste byli o používání cookies informováni a mohli v konkrétním případě rozhodnout o jejich přijetí nebo přijímání cookies pro určité případy nebo používání obecně vyloučit. V případě nepřijetí cookies může být funkce našich webových stránek omezená.

 

Používání služby Google Analytics k webové anylýze
Tyto webové stránky využívají Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

Společnost Google LLC má své hlavní sídlo v USA a je certifikována v rámci EU-US-Privacy Shield. Aktuální certifikát naleznete zde Na základě dohody mezi USA a Evropskou komisí stanovila Evropská komise pro firmy certifikované v rámci Privacy Shield přiměřený stupeň ochrany osobních údajů.

Služba Google Analytics používá metody, které umožňují analýzu používání webových stránek, jako například tzv. „cookies“, textové soubory ukládané do Vašeho počítače.
Ukládání cookies Google Analytics je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatele, aby mohl optimalizovat jak svoji webovou nabídku, tak svoji reklamu.

Vytvořené informace o Vašem používání těchto webových stránek se zpravidla zasílají na server Google v USA a tam se ukládají. Na těchto webových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizace IP adresy. Vaše IP adresa tak bude společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo dalších smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je přenesena na server Google v USA celá IP adresa a tam zkrácena. Anonymizovanou IP adresu poskytnutou vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude společnost Google spojovat s dalšími údaji.

Plugin prohlížeče
Můžete zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala a zpracovávala údaje o vašem používání tohoto webu (včetně vaší IP adresy) získaná pomocí souborů cookies, a to tak, že si z níže uvedeného odkazu stáhnete a nainstalujete dostupný plugin prohlížeče: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Shromažďování Vašich údajů pomocí služby Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Opt-Out-Cookie zamezí shromažďování Vašich údajů při příští návštěvě těchto webových stránek: deaktivovat Google Analytics. Pokud vymažete Vaše cookies, musíte nově kliknout na link.
Další informace o používání údajů společností Google, o možnostech nastavení a odvolání naleznete na webových stránkách Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Používání údajů společností Google při Vašem používání webových stránek nebo aplikací“), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Používání údajů k reklamním účelům“), http://www.google.de/settings/ads („Správa informací, které používá Google pro vkládání reklamy“).

Se společností Google máme uzavřenou smlouvu o zpracování údajů a při používání služby Google Analytics prosazujeme nejpřísnější předpisy německého Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Demografické údaje u Google Analytics
Tyto webové stránky využívají funkci “demografické údaje” Google Analytics. Díky tomu mohou být vytvářeny zprávy, které obsahují údaje týkající se věku, pohlaví a zájmů návštěvníka stránek. Tyto údaje pocházejí z internetové reklamy Google a z návštěvnických údajů jiných poskytovatelů. Tyto údaje nemohou být přiřazeny určité osobě. Tuto funkci můžete kdykoliv deaktivovat pomocí nastavení oznámení na Vašem účtu Google nebo obecně zakázat shromažďování Vašich údajů pomocí službou Google Analytics.

 

Remarketing Google
Tyto webové stránky využívají funkci remarketingu Google Analytics ve spojení s funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick přesahujícími jednotlivá zařízení. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”)
Tato funkce umožňuje provázání reklamních cílových skupin vytvořených remarketingem Google Analytics s funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick přesahujícími jednotlivá zařízení. Tímto způsobem mohou být personalizovaná, zájmy odrážející reklamní sdělení, která Vám byla přizpůsobena v závislosti na Vašem dřívějším uživatelském chování a vyhledávání na koncovém zařízení (např. mobilním telefonu), zobrazena i na Vašich jiných koncových zařízeních (např. tabletu nebo PC).

Pokud jste udělil/-a odpovídající souhlas, prováže Google za tímto účelem průběhu Vašeho webového prohlížeče a prohlížeče aplikací s Vaším účtem Google. Tímto způsobem mohou být na každém koncovém zařízení, na kterém se přihlásíte Vašim účtem Google, zapnuta stejná personalizovaná reklamní sdělení. Za účelem podpory této funkce eviduje Google Analytics ID uživatele ověřené společností Google, která jsou přechodně provázána s našimi údaji Google Analytics, aby byly definovány a vytvořeny cílové skupiny pro reklamní inzeráty přesahující jednotlivá zařízení. Proti remarketingu/targetingu přesahujícímu jednotlivá zařízení se můžete trvale odvolat tím, že deaktivujete personalizovanou reklamu na Vašem účtu Google; v tomto případě použijte následující link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Shrnutí evidovaných údajů na Vašem účtu Google je prováděno výhradně na základě Vašeho souhlasu, který můžete podat a odvolat u společnosti Google (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) U procesů evidence údajů, které nemohou být shrnuty na Vašem účtu Google (např. protože nemáte žádný účet Google nebo protože jste nesouhlasil/-a se sloučením) vychází evidence údajů z čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Oprávněný zájem vyplývá z toho, že má provozovatel webových stránek z reklamních důvodů zájem na anonymizované analýze návštěvníků webových stránek.
Pokud by funkce remarketingu společnosti Google přesto nebyla žádoucí, můžete ji vždy deaktivovat provedením příslušného nastavení na http://www.google.com/settings/ads Alternativně můžete deaktivovat používání cookies pro zájmově podmíněnou reklamu pomocí Network Advertising Initiative tím, že budete postupovat podle pokynů uvedených na http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp folgen. Podrobnější informace o remarketingu Google a prohlášení o ochraně osobních údajů Google naleznete na: http://www.google.com/privacy/ads/.

 

Google AdWords a Google Conversion Tracking
Tyto webové stránky používají Google AdWords. AdWords je online reklamní program společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).
V rámci Google AdWords využíváme tzv. Conversion Tracking (sledování konverzí). Pokud kliknete na reklamu zapnutou společností Google, je uložena cookie pro sledování konverzí. Cookies jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá v počítači uživatele. Tyto cookies ztrácí po 30 dne platnost a neslouží k osobní identifikaci uživatele. Pokud uživatel navštíví určité stránky těchto webových stránek a cookie ještě neztratila platnost, můžeme spolu s Google rozpoznat, že uživatel klikl na reklamu a byl k této stránce přesměrován.

Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Cookies nemohou být sledovány přes webové stránky zákazníků AdWords. Informace získané pomocí Conversion Cookies slouží k vytvoření statistiky konverzí pro zákazníky AdWord, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníci zjistí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich inzerát a kteří byli přesměrování na stránku opatřenou tagem sledování konverzí. Neobdržíte však žádné informace, pomocí kterých by bylo možné osobně identifikovat uživatele. Pokud se nechcete zúčastnit sledování, můžete se proti tomuto používání odvolat tím, že přes Váš internetový prohlížeč pod nastavením uživatele snadno deaktivujete cookies sledování konverzí Google. Tak nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí.
Ukládání „Conversion cookies“ je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatele, aby mohl optimalizovat jak svoji webovou nabídku, tak svoji reklamu.

Váš prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o ukládání cookies a aby cookies jen v konkrétním případě povolovaly aktivovat přijetí cookies pro určité případy nebo jejich obecné vyloučení, jakožto i automatické vymazání cookies při uzavření prohlížeče. V případě deaktivace cookies může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

Více informací o používání údajů k marketingovým účelům naleznete na stránce přehledu společnosti Google: https://www.google.com/policies/technologies/ads. Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google naleznete na: https://www.google.de/policies/privacy/.

 

Prvky YouTube s rozšířeným režimem ochrany osobních údajů
Na našich webových stránkách používáme prvky (videa) firmy YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, firmy Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Pro provázání videí používáme tzv. „rozšířený režim ochrany osobních údajů“ poskytovatele. Přitom se cookies na Vašem počítači uloží až při přehrávání videa. Podle společnosti YouTube však pro reprodukci připojených videí s rozšířenou ochranou osobních údajů nejsou ukládány žádné osobní cookies informace. Pokud chcete zajistit, že o Vás nebudou u společnosti YouTube ukládány žádné údaje, pak na připojená videa neklikejte.
Používání YouTube je prováděno v zájmu odpovídajícího zobrazení našich on-line nabídek. Toto představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Další informace o nakládání s údaji uživatelů naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti YouTube na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

Bing Ads
Tyto webové stránky používají Bing Ads, program Microsoft Corporation („Microsoft“) s použitím univerzálního sledování událostí (Universal Event Tracking/UET) za účelem remarketingu a sledování uzavírání. Zde se jedná o službu společnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA.
Ve Vašem počítači je za tímto účelem ukládán soubor cookie, pokud na naše webové stránky přejdete přes Bing nebo Yahoo. V tomto textovém souboru jsou programem Bing Ads po dobu 180 dní ukládány informace o používání našich webových stránek, tedy o Vámi načtených stránkách, a tyto informace jsou následně vymazávány. K těmto informacím kromě jiného patří URL navštívených stránek, URL odkazujících stránek a Vaše IP adresa. Díky používání funkce remarketingu Vám můžeme při Vašem pozdějším vyhledávání na jednom ze shora uvedených vyhledávačů předkládat pro Vás uzpůsobené nabídky.
Pokud byste se shromažďováním informací nesouhlasil/-a, pak můžete ukládání cookies deaktivovat nastavením Vámi používaného internetového prohlížeče.
Toto můžete deaktivovat na http://choice.microsoft.com/de-de/opt-out.
Použitím deaktivačních stránek pro spotřebitele Network Advertising Initiative (NAI) http://www.networkadvertising.org/choices/ můžete ověřit, které ze zapojených stránek vytvářejí cookies ve Vašem prohlížeči a můžete je deaktivovat. Podmínky ochrany osobních údajů společnosti Microsoft týkající se nakládání se shromážděnými údaji naleznete pod následujícím odkazem: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/.

Bližší informace o analyzačních službách Bing nalezete na webových stránkách Bing Ads (https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2).

Ukládání „Conversion cookies“ je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatele, aby mohl optimalizovat jak svoji webovou nabídku, tak svoji reklamu.

 

LiveZilla
Tyto webové stránky používají LiveZilla, Live-Chat systém společnosti LiveZilla GmbH, Byk-Gulden-Straße 22, 78224 Singen http://www.livezilla.net/home/de pro přímou komunikaci mezi Vámi a našimi zaměstnanci.
Chat využívá tzv. cookies, textové soubory, které jsou ukládány ve Vašem počítači. Informace vytvořené pomocí cookies o Vašem používání těchto webových stránek (včetně Vaší adresy) jsou předávány na náš server, kde jsou ukládány. IP adresa je před uložením anonymizována a není používána k identifikaci uživatele. Informace a údaje shromažďované pomocí cookies jsou shromažďovány za účelem provozování systému Live-Chat a zodpovězení dotazů Live-Support. Pro zamezení ukládání cookies LiveZilla můžete Váš internetový prohlížeč nastavit tak, aby na Vašem počítači již nebyly ukládány žádné cookies, resp. aby byly již uložené cookies vymazány. Upozorňujeme však na to, že v tomto případě eventuálně nebudete moci plně využívat veškeré funkce těchto webových stránek.

 

Integrování Trusted Shops Trustbadge
Za účelem zobrazení naší pečetě kvality Trusted Shops a případně shromážděných hodnocení, jakožto i za účelem nabídky produktů Trusted Shops pro kupující podle objednávky je na našich webových stránkách integrován Trusted Shops Trustbadge.
Toto slouží v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR k účelům našich převažujících oprávněných zájmů týkajících optimálního odbytu naší nabídky.
Trustbadge a s tím spojené služby představují nabídku společnosti Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín nad Rýnem.
Při načtení Trustbadge uloží webový server automaticky tzv. protokolový soubor serveru, který obsahuje např. Vaši IP adresu, datum a čas načtení, přenesené množství dat a poskytovatele (přístupové údaje) a dokumentuje načtení. Tyto přístupové údaje nejsou vyhodnocovány a jsou automaticky přepisovány nejpozději sedm dní po ukončení Vaší návštěvy stránek.
Další osobní údaje jsou předávány pouze na Trusted Shops, pokud se po uzavření objednávky rozhodnete pro využití produktů Trusted Shops nebo pokud jste se již pro jejich využití registroval/-a. V tomto případě platí smluvní dohoda uzavřená mezi Vámi a Trusted Shops.

 

Použití PayPal jako způsobu platby
Pokud se v rámci Vašeho objednacího procesu rozhodnete pro platbu prostřednictvím on-line poskytovatele platebních služeb PayPal, jsou v rámci takovéto objednávky Vaše kontaktní údaje předávány společnosti PayPal. Zde se jedná o nabídku společnosti PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. PayPal přitom přebírá funkci on-line poskytovatele platebních služeb a správce a nabízí služby ochrany zákazníků.
U osobních údajů předávaných společnosti PayPal se jedná většinou o jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, IP adresu, e-mailovou adresu nebo jiné údaje, které jsou nutné ke zpracování objednávky, jakožto i o údaje, které mají souvislost s objednávkou.
Toto předání je nutné za účelem realizace Vaší objednávky pomocí Vámi zvoleného způsobu platby, především pak k potvrzení Vaší identity, k administraci Vaší platby a zákaznického vztahu. Mějte však na paměti, že osobní údaje mohou být ze strany společnosti PayPal předávány poskytovatelům služeb, subdodavatelům nebo jiným propojeným firmám, pokud je to nutné pro splnění smluvních závazků vyplývajících z Vaší objednávky nebo pokud mají být Vaše osobní údaje zpracovány v pověření.
V závislosti na zvoleném způsobu platby prostřednictvím PayPal, např. faktura nebo inkasní příkaz, jsou osobní údaje předávané společnosti PayPal touto společností předávány registrům dlužníků. Toto předání slouží k ověření identity a bonity v souvislosti s Vámi učiněnou objednávkou. O jaké registry se zde jedná a která data jsou obecně společností PayPal shromažďována, zpracovávána, ukládána a předávána, naleznete v prohlášení o ochraně osobních údaje společnosti PayPal na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Předávání Vašich údajů společnosti PayPal je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (souhlas) a čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (zpracování za účelem splnění smlouvy). Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Odvolání nemá vliv na účinnost v minulosti realizovaných procesů zpracování osobních údajů.

 

Výzva k ohodnocení e-mailem
Pokud jste nám během Vaší objednávky nebo po Vaší objednávce udělil/-a výslovný souhlas tím, že jste aktivoval/-a příslušný Checkbox nebo odklikl/-a k tomu určené tlačítko, použijeme Vaši e-mailovou adresu k žádosti o poskytnutí hodnocení Vaší objednávky prostřednictvím námi používaného hodnotícího systému. Tento souhlas může být kdykoliv odvolán zasláním zprávy na níže uvedené kontakty.

 

Vaše práva
Jako subjekt údajů máte následující práva:

 • podle čl. 15 GDPR právo požadovat ve zde popsaném rozsahu informace o Vašich zpracovávaných osobních údajích;
 • podle čl. 16 GDPR právo požadovat okamžitou opravu Vašich u nás uložených osobních údajů, resp. jejich doplnění;
 • podle čl. 17 GDPR právo požadovat vymazání Vašich u nás uložených osobních údajů, pokud není další zpracování nutné pro
  - výkon práva na svobodu projevu a informace;
  - pro splnění právní povinnosti;
  - z důvodů veřejného zájmu nebo
  - pro určení, výkon a obhajobu právních nároků;
 • podle čl. 18 GDPR právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud
  - popíráte přesnost osobních údajů;
  - zpracování je protiprávní, avšak odmítáte jejich výmaz;
  - osobní údaje již nepotřebujeme, avšak Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo
 • podle čl. 20 GDPR právo požadovat, aby byly Vaše osobní údaje, které jste nám poskytl/-a, předány ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, nebo aby byly předány jinému správci;
 • podle čl. 77 GDPR právo podat stížnost u dozorového úřadu. Zpravidla se za tímto účelem můžete obrátit na dozorový úřad svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnaní nebo sídla naší firmy.

 

Výmaz údajů
U nás uložené údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou nutné pro svůj účel a výmazu nebrání žádná zákonná archivační povinnost. Pokud nebudou údaje uživatelů vymazány, protože jsou požadovány pro jiné, ze zákona přípustné účely, je jejich zpracování omezeno. To znamená, že budou tyto údaje zablokovány a nebudou používány pro jiné účely. To platí např. pro údaje uživatelů, které musí být uchovávány z obchodněprávních a daňových důvodů.

Podle zákonných předpisů je archivace prováděna po dobu 6 let podle § 257 odst. 1 HGB/Obchodního zákoníku (obchodní evidence, inventáře, vstupní rozvahy, účetní závěrky, obchodní korespondence, účetní doklady, atd.), a po dobu 10 let podle § 147 odst. 1 AO/daňového řádu (evidence, záznamy, zprávy o hospodářské činnosti, účetní doklady, obchodní korespondence, podklady relevantní pro zdanění, atd.).

 

Jméno a adresa správce
Správcem ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a jiných národních zákonů o ochraně osobních údajů členských států, jakožto i jiných ustanovení o ochraně osobních údajů je:

Sachsen Fahnen GmbH & Co. KG/Vispronet®
Am Wiesengrund 2
01917 Kamenz
Německo

Telefon: +49 (0) 3578 359-0

 

Právo na poskytování informací a kontakty
Máte právo na bezplatné poskytování informací o námi uložených údajích týkajících se Vaší osoby, příp. právo na opravu, zablokování nebo výmaz těchto údajů. V případě dotazů ke shromažďování, zpracování nebo používání Vašich osobních údajů, pro informace, opravu, zablokování nebo výmaz údajů, stejně jako odvolání udělených souhlasů nebo odvolání proti určitému použití údajů se prosím obraťte na našeho provozního pověřence pro ochranu osobních údajů:

Annett Wagner
Am Wiesengrund 2
01917 Kamenz
Německo

Telefon: +49 (0) 3578 359-0
E-mail: annett.wagner@sachsenfahnen.de

V případě porušení předpisů týkajících se ochrany osobních údajů má subjekt údajů právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Příslušným dozorovým úřadem v otázkách týkajících se ochrany osobních údajů je zemský pověřenec pro ochranu osobních údajů spolkové země, ve které má naše firma své sídlo. Seznam pověřenců pro ochranu osobních údajů a jejich kontaktní údaje naleznete pod následujícím odkazem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

 

Stav: Květen 2018
Po – Pá 8.00 – 16.00 hod.

+420 483 036 060

Kontaktujte nás!

Kontaktní formulář

Po – Pá 8.00 – 16.00 hod.

Live-Chat-podpora