Všeobecné obchodní podmínky - Vispronet®

 

§ 1 Všeobecná ustanovení

Vispronet® je značka a podnik firmy Sachsen Fahnen GmbH & Co. KG a firmy Flag Alliance®. Následující ustanovení platí pro všechny obchodní vztahy firmy Sachsen Fahnen GmbH & Co. KG. Smluvní stranou pro všechny právní úkony je tedy samotná firma Sachsen Fahnen GmbH & Co. KG, Am Wiesengrund 2, 01917 Kamenz, Deutschland (dále jen Vispronet®). Protikladné podmínky nebo podmínky odchylující se od těchto Všeobecných obchodních podmínek nebudou uznávány, jejich platnost bude hned rozporována. Vedlejší ujednání a dodatky jsou platné jen tehdy, pokud jsou předem potvrzeny písemnou formou. Podnikatelem ve smyslu následujících podmínek je pouze osoba či společnost dle zákona Občanského zákoníku § 14 BGB, spotřebitel jen osoba odpovídající § 13 BGB.

 

§ 2 Nabídka a uzavření smlouvy

 1. Objednávka zadavatele zakázky je závaznou nabídkou pro firmu Vispronet® až do uzavření kupní smlouvy vztahující se na zboží v nákupním košíku nebo do jejího případného odvolání.

 2. Zadavatel zakázky odesláním objednávky akceptuje tyto Obchodní podmínky platné pro Online-Shop jako závazné.

 3. Vispronet® poté potvrzuje přijetí objednávky zaslané zadavatelem zakázky „Potvrzením objednávky“, které se zobrazí potenciálnímu zadavateli zakázky přímo v Online-Shopu. Jedná se však pouze o informaci pro zadavatele zakázky, že objednávka a podrobnosti v ní uvedené byly doručeny firmě Vispronet®, nejedná se o potvrzení převzetí smluvní nabídky firmou Vispronet®. Prohlášení o převzetí smluvní nabídky následuje bezprostředně, nejpozději však do 48 hodin, zasláním potvrzení zakázky na email zadavatele zakázky.

 4. Kresby, vyobrazení, údaje o rozměrech a hmotnosti uvedené v Online-Shopu popisují podstatné vlastnosti zboží a jeho plnění funkce. Odchylky, které se vyskytnou z důvodu zákonné povinnosti nebo technické korekce či nahrazením zboží srovnatelnými produkty, jsou přípustné, pokud není zhoršena použitelnost k smluvně předvídatelnému účelu a pokud jeho použití je i s ohledem na zájmy uživatele přijatelné i ve vztahu k dalším částem smlouvy.

 5. Jen pokud je zadavatelem zakázky podnikatel, pak platí: U zakázek dodávaných třetí osobě a/nabo na fakturu třetí osoby, za zadavatele zakázky u firmy Vispronet® platí vždy jak objednavatel tak třetí osoba a/ nebo příjemce faktury. V takovém případě objednavatel zaručuje, že i další smluvní partner vztahující se k takové objednávce s takovým závazkem souhlasí.

 6. Jen pokud je zadavatelem zakázky podnikatel, pak platí: V případě dodatečné změny faktury na žádost objednatele v tom smyslu, že bude změněn příjemce faktury, to znamená konkludentní přistoupení k závazku tohoto příjemce faktury. Zadáním takové zakázky zaručuje objednatel rovněž konkludentně, že příjemce faktury s tímto přistoupením souhlasí.

 7. Smlouvu lze uzavřít výhradně v německém jazyce. Smlouva se řídí právem Spolkové republiky Německo. Nehledě na předchozí volbu práva se mohou spotřebitelé s obvyklým pobytem v zahraničí vždy odvolat i na právo státu, ve kterém mají obvyklý pobyt, a od jehož předpisů se podle ujednání nesmí odchýlit dohodou.

 8. Po uzavření smlouvy již nemá zadavatel zakázky právo data uvedená v objednávce měnit. Pokud firma Vispronet® přesto na přání o změně dat přistoupí, mohou z toho pro zadavatele zakázky vyplynout další dodatečné náklady.

 9. Firma Vispronet® si vyhrazuje právo zakázky odmítnout a již uzavřené smlouvy mimořádně a okamžitě vypovědět, pokud obsah dat zaslaných k tisku odporuje německému nebo evropskému právnímu řádu nebo porušuje základní etické hodnoty.

 10. Vispronet® má vlastnická a autorská práva na všechny předané nabídky a odhady nákladů i na kresby, vyobrazení, fotografie, prospekty, katalogy, vzory, modely a ostatní podklady stejně jako pomůcky, které dal zadavateli zakázky k dispozici. Zadavatel zakázky nesmí tyto předměty ani jejich obsah ani jejich části postupovat třetí osobě bez výslovného souhlasu firmy Vispronet®, nesmí je zveřejňovat, používat sám ani skrze třetí osobu ani je kopírovat. Zadavatel zakázky má povinnost na žádost firmy Vispronet® tyto předměty kompletně vrátit a případné kopie zničit, pokud již k řádnému obchodnímu postupu nejsou potřeba nebo pokud jednání nevedou k uzavření smlouvy.

 

§ 3 Ceny a změny cen

 1. Ceny platí k okamžiku objednávky.

 2. Všechny uvedené ceny platí generelně za předpokladu, že data zakázky zůstanou při odevzdání nabídky nezměněná a že proběhne předání tiskuschopných dat. Tiskuschopná jsou jen taková data, která odpovídají zadání uvedenému na webu firmy Vispronet® v sekci „Data k tisku“.

 3. Ceny uvedené na produktových listech jsou deklarovány jak brutto (vč. DPH) tak netto (bez DPH). Ceny však nezahrnují expediční náklady obzvláště na přepravu, poštovné, pojištění, clo, balné apod. Tyto náklady na balné a dopravu se účtují zvlášť, jsou hrazeny zadavatelem zakázky a jsou i zvlášť poukazovány.

 4. Jen pokud je zadavatelem zakázky spotřebitel, platí při uplatnění práva odstoupení od smlouvy dle zákona Občanského zákoníku (§§ 355 ff., 312g Abs. 2 Satz 1 BGB) toto: V případě, že existuje právo na odstoupení podle § 312g odst. 2 věta 1 něm. OZ, je objednatel povinen nést přímé náklady na zaslání zboží zpět. Náklady se odhadují maximálně na cca 500 eur/paleta. Musíte nahradit případnou ztrátu hodnoty zboží pouze tehdy, když jste způsobil/a tuto ztrátu hodnoty rozsahem nikoliv nezbytným pro ověření jakosti, vlastností a funkčnosti zboží.

 5. Vícenáklady, které vzniknou dodatečnými změnami z podnětu zadavatele zakázky, účtuje firma Vispronet® následně. Dodatečnými změnami se rozumí i opakované zkušební tisky, které zadavatel zakázky požaduje z důvodu malých odchylek od předlohy.

 6. Další náklady vznikají při volitelném ověření dat odborníkem, které si vyžádá dalších 15 minut práce. Dodatečná práce, která přesáhne tento limit, je účtována zvlášť.

 7. Při změně dodací lhůty ze „Standardní“ na „Expres“ nebo „Do druhého dne“ vznikají vícenáklady, které mohou vést k vyšším cenám produktu a vyšším nákladům na dopravu. Další náklady, např. náklady na dopravu a cla, mohou vzniknout při odesílání do zahraničí v rámci EU popř. do zemí mimo EU (viz § 4. Platby).

 8. Zásilky jsou doručovány, pokud není smluveno jinak, mezi 8.00 a 20.00 hodinou, takže pokud firmě Vispronet® vzniknou dodatečné náklady z důvodu nezastižení zadavatele zakázky na doručovací adrese při druhém či třetím pokusu o doručení, jsou tyto dodatečné náklady účtovány zadavateli zakázky. Stejně tak jsou zadavateli zakázky zvlášť účtovány náklady na zpětnou zásilku v případě nedoručitelnosti, pokud byl důvodem nedoručitelnosti zadavatel zakázky.

 

§ 4 Platby

 1. Existující a vybrané druhy plateb jsou sděleny zadavateli zakázky v průběhu objednávky.

 2. Pokud druh platby nevyžaduje jiný postup, musí proběhnout platba neprodleně po obdržení potvrzení zakázky a to převodem na jeden z uvedených účtů (toto platí analogicky v Obchodním zákoníku § 10 odst. 2 AGB).

 3. Připsání na vrub účtu zadavatele zakázky, s výjimkou druhu platby „Faktura“, proběhne ihned po dokončení objednávky, nejpozději však v okamžik doručení potvrzení zakázky. Faktury jsou zadavateli zakázky zasílány elektronickou formou ve formátu PDF jako příloha emailu.

 4. Pokud se u zadavatele zakázky jedná o podnikatele se sídlem v zahraničí v rámci EU, tedy na území Společenství, a má platné daňové identifikační číslo (dále jen DIČ), je vystavena faktura bez daně z obratu. Pokud se u zadavatele zakázky jedná o podnikatele se sídlem v zahraničí mimo EU, tedy z třetí země, která nepatří tuzemsku ani EU, pak je faktura vystavena bez výpočtu daně z obratu jen tehdy, pokud je dodávka odeslána z firmy Vispronet® přímo do zahraničí nebo zadavatel zakázky doloží zaslání zboží do zahraničí. Zadáním nesprávného údaje DIČ dluží podnikatel nezaplacené daně.

 5. Je-li objednatel podnikatelem a uvedl-li při objednání platné DIČ, prohlašuje tímto výslovně, že uvedené DIČ má platit pro veškeré objednávky, také následující. Objednatel výslovně prohlašuje, že jím uvedené DIČ je v okamžiku objednávky platné. Platí tak dlouho, dokud nebude společnosti Vispronet® v textové formě oznámeno, že se DIČ již nemá používat. Pro případ neplatnosti DIČ neprovede společnost Vispronet® pro objednatele dodávku v souladu s předpisy o DPH. Případné vícenáklady společnosti Vispronet® na vyrozumění objednatele o neplatnosti jeho DIČ a podobně musí objednatel nahradit.

 6. Objednatel může započítat pouze nesporný nebo právoplatně zjistitelný nárok nebo uplatnit nárok na zadržení.

 

§ 5 Podklady zakázky, data k tisku, ukládání, předání/uvolnění a povinnost kontroly

 1. Firma Vispronet® uloží text smlouvy a zašle ho zadavateli zakázky emailem s daty objednávky. V aktuálním zákaznickém portálu je tak možné podívat se i na předchozí objednávky.

 2. Firma Vispronet® uskutečňuje všechny zakázky, není-li smluveno písemnou formou jinak (např. dopisem zaslaným poštou, telefaxem nebo emailem), na základě dat k tisku, která dodal zadavatel zakázky. Data k tisku je nutné dodat firmě Vispronet® v požadovaném formátu. Je tedy nutné věnovat pozornost správnosti obasahu dat a jejich ověření i co se týče ortografie a uspořádání dat na stránce. Riziko případných chyb v tištěných produktech v důsledku chybných dat k tisku nese sám zadavatel zakázky. V případě odchylek ve formátu souboru od uznaných formátů souboru nemůže firma Vispronet® zadavateli zakázky zaručit bezchybný výsledek, neschválí-li firma Vispronet® písemnou formou formát jiný. Zadavatel zakázky plně ručí za správnost těchto dat, i když se chyby týkají přenosu dat nebo nosiče dat, za které nezodpovídá firma Vispronet®.

 3. Zadavatel zakázky má dvě možnosti, jak zkontrolovat svá data k tisku ve smyslu zadání firmy Vispronet® (viz web firmy Vispronet® pod pojmem „Data k tisku“). V rámci bezplatné standardní kontroly dat, která probíhá u každé zakázky, jde pouze o obecnou kontrolu tiskuschopnosti dat. V rámci zpoplatněné profesionální kontroly dat jsou navíc prověřeny parametry jako správná vzdálenost od kraje, přímé barvy, síla kontur stejně jako rozšířená kontrola ve vztahu ke kvalitě dat k tisku pro optimální výsledek tisku. Přesný obsah standardní a profesionální kontroly dat je uveden na webu firmy Vispronet® pod pojmem „Data k tisku“.

 4. Informace o případných chybách dat k tisku jsou zadavateli zakázky sděleny emailem. Ten je pak povinnen firmě Vispronet® dodat bezchybná data k tisku a to co nejdříve, nejpozději však do čtyř týdnů, nebo požádat o zpoplatněné profesionální přepracování dat poskytované firmou Vispronet®. Pokud tak zadavatel zakázky neučiní, smí Vispronet® podle vlastního uvážení zakázku stornovat (analogicky platí § 10 odst. 2 tohoto AGB).

 5. Pokud zadavatel zakázky posílá podklady přes datový nosič nebo přes internet, musí mít počítač chráněn antivirovými programy, které odpovídají nejnovějším technickým požadavkům. Zadavatel zakázky ručí za to, že datový nosič ani soubory nejsou napadeny počítačovými viry, trojským koněm, červy nebo podobnými škodlivými počítačovými programy.

 6. Firma Vispronet® zadavateli nezasílá poskytnutá data ani podklady zakázky zpět, zvláště ne ty, které jsou poskytnuty na datových nosičích (CD, DVD apod.), jedině v případě dohody ohledně souvisejících vícenákladů.

 7. Veškeré podklady k zakázkám jsou uchovávány ve formě dat produktu maximálně 365 dní, aby v případě požadovaného opakování zakázky mohla být data znovu použita. Zadavatel zakázky však na toto uchování dat nemá nárok. Uložení dat je věcí pouze zadavatele zakázky.

 

§ 6 Reklama, reference, uživatelské právo

 1. Zadavatel zakázky uděluje firmě Vispronet® zdarma a místně i časově neomezené právo používat kopie příslušné zakázky zhotovené na vlastní náklady.

 2. Toto právo se vyčerpává tím, že si firma Vispronet® po vyřízení zakázky smí po vlastním uvážení a i bez výslovného souhlasu zadavatele zakázky ponechat kopie zhotovené na vlastní náklady a používat je jako referenci – včetně – případného předání informace třetí osobě.

 3. Užití jako reference se omezuje na uvedení, znázornění a ostatní vyobrazení kopie v různých médiích a publikacích včetně internetu.

 4. Toto ustanovení neplatí, pokud je zadavatelem zakázky přeprodejce nebo výslovně odporuje užití kopie jako referenčního objektu. V tomto případě je třeba před užitím firmou Vispronet® zvláštního souhlasu.

 

§ 7 Dodací lhůta a lhůta k plnění, oblast dodání a pokyny k užívání

 1. Jen pokud je zadavatelem zakázky podnikatel, platí: Když je zboží odesláno, přechází riziko znehodnocení a/nebo náhodného zániku dodávky na zadavatele zakázky, jakmile je zásilka předána dopravci, přepravci nebo jiné třetí osobě určené k provedení doručení.

 2. Pokud je zadavatelem zakázky spotřebitel, přechází na něj toto riziko až s předáním zboží této osobě.

 3. Zásilky není možné zasílat do poštovních schránek. Přepravu do balíkových stanic je možné zvolit v objednávce prostřednictvím volitelného UPS Access Point™.

 4. Zadavatel zakázky má možnost zdarma nechat zlikvidovat obal použitý k přepravě u smluvních partnerů zajišťujících likvidaci odpadů nebo přímo u firmy Vispronet®. Zpětným odběrem obalů je pověřena firma NERU GmbH & Co. KG, Neschwitzer Str. 66, 01917 Kamenz, Deutschland (Německo).

 5. Dodací lhůty uvedené v rámci zakázky firmou Vispronet® zahrnují interní dobu výroby i externí dodací lhůtu.

 6. Všechny údaje vztahující se na dodací lhůty a termíny doručení uvedené firmou Vispronet® platí jen v případě včasného dodání bezchybných dat k tisku zadavatelem zakázky jakož i druh platby „Platba předem“ s výhradou přijetí platby.

 7. Termíny dodání se týkají pracovních dnů od pondělí do pátku, ne sobot, nedělí a zákonem stanovených svátků v místě sídla firmy Vispronet®.

 8. Při odeslání na více adres se vypočítávají náklady na dopravu podle počtu zadaných adres.

 9. Pro každou zakázku lze vybrat pouze jednu variantu dodací lhůty („Standard“, „Expres“ oder „Do druhého dne“). Je-li v nákupním klošíku uvedeno více pozic s různými dodacími lhůtami, lze zvolit jen tu nejdelší.

 10. Neexistuje nárok na upřednostnění určité dodací lhůty, zvláště ne na druh doručení „Do druhého dne“. Tato dodací lhůta se obecně nenabízí při použití sítotisku.

 11. Jen pokud je zadavatelem zakázky podnikatel, pak platí: Při nedodržení dodací lhůty, která byla firmou Vispronet® výslovně písemně potvrzena jako závazná, se povinnost náhrady ze strany firmy Vispronet® omezuje na výši hodnoty zakázky. Další nároky zadavatele zakázky jsou vyloučeny, ledaže by překročení dodací lhůty, která byla písemně potvrzena jako závazná, spočívalo v záměrném nebo hrubě nedbalém porušení povinnosti ze strany firmy Vispronet®. Právo zadavatele zakázky dokázat vyšší stejně jako ze strany firmy Vispronet® nižší škodu, zůstává tímto vždy nedotčené. Stejně tak platí i právo zúčastněných se ze smlouvy případně vyvázat. Jen pokud je zadavatelem zakázky podnikatel, pak platí: Při překročení sjednaného termínu dodání smí zadavatel zakázky od smlouvy odstoupit a/nebo požadovat náhradu za škodu místo provedení zakázky až po uplynutí jím stanoveného náhradního termínu k provedení zakázky nebo dodatečnému splnění a to o minimální délce 14 dní. Za opoždění nebo nemožnost zhotovení dodávky, k nimž došlo v důsledku okolností, za které firma Vispronet® neodpovídá, firma Vispronet® neručí. Mezi takové okolnosti patří hlavně změny v zásadních datech k tisku, podkladech a kresbách nebo jejich chybění či opožděné dodání. Dále k těmto okolnostem patří i poruchy v podniku – jak v provozu firmy Vispronet® tak jejího dodavatele nebo dopravce – jako např. stávka, výluka a všechny další zásahy vyšší moci.

 12. Jen pokud je zadavatelem zakázky podnikatel, pak platí: V obchodním styku firmě Vispronet® dle Obchodního zákoníku § 369 HGB náleží zástavní právo na předlohy k tisku, manuskripty, suroviny a ostatní předměty dodané zadavatelem zakázky, a to i pro případ výslovně dojednaného uchování a/nebo zpětné zásilky těchto předmětů zadavatele zakázky, až ke kompletnímu splnění všech splatných pohledávek vyplývajících z obchodního vztahu.

 13. Až s výjimkou určitých zemí doručujeme po celém světě. Rovněž může firma Vispronet® odmítnout dodání do určité země či oblasti, pokud je dodávka na místě odmítnuta třetí osobou (DHL, UPS apod.). Další detaily jsou uvedeny na webu firmy Vispronet® pod pojmem „Expedice“.

 14. Pokyny k užívání
  Kontrola a případná tvorba všech technických a právních předpokladů, zvláště stavebních předpisů, pro použití produktů firmy Vispronet® je věcí zadavatele zakázky. Firma Vispronet® nepřebírá záruku ani za toto ani za vhodnost produktu použitému k účelu dle záměru zadavatele zakázky, ledaže by se firma Vispronet® provinila hrubou nedbalostí nebo záměrným chováním, které by bylo na obtíž. Odpovědnost firmy Vispronet® za nedodržení konkrétních podmínek použití nebo nesprávnou či nevhodnou montáž konkrétního produktu je též vyloučena, ledaže by se firma Vispronet® provinila hrubou nedbalostí nebo záměrným chováním, které by bylo na obtíž. Produkty firmy Vispronet® podléhají, zvláště při venkovním použití, nejrůznějším povětrnostním vlivům a dopadům životního prostředí. Tyto parametry a druh produktu (např. plocha, materiál, konfekce, postup při montáži) mají rozhodující vliv na předpoklady přiměřeného a bezpečného použití konkrétního produktu a hlavně na jejich životnost. Stejně tak nemůže být při venkovním použití garantováno zamezení rezivění pochromovaných částí. Aby došlo k redukci výše uvedených nepředvídatelných důsledků, doporučuje firma Vispronet® spolupráci s projektanty obeznámenými s danostmi a povětrnostními podmínkami daného místa. Doporučení ohledně užívání konfekce a způsobu montáže by měl zadavatel zakázky po firmě Vispronet® požadovat ještě před zadáním zakázky. Záruka na výrobek firmy Vispronet® je limitována časově omezenou odolností proti roztržení, stálostí na světle a stálostí při praní testovaných vždy za laboratorních podmínek.

 

§ 8 Výhradní vlastnictví

 1. Dodané zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem firmy Vispronet®.

 2. Jen pokud je zadavatelem zakázky podnikatel, pak platí: Zadavatel zakázky smí zboží s výhradou vlastnictví až do zaplacení dále postupovat jen v řádném obchodním styku, pokud se jeho majetkové poměry nezhorší. Zadavatel zakázky postupuje své pohledávky se všemi vedlejšími právy z dalšího postoupení zboží s výhradou vlastnictví až do zaplacení firmě Vispronet®. Pro uplatnění pohledávky musí zadavatel zakázky sdělit firmě Vispronet® všechny náležité informace a povolit prověření těchto informací.

 3. Jen pokud je zadavatelem zakázky podnikatel, pak platí: Odporuje-li chování zadavatele zakázky smlouvě – obzvlášť při zpoždění platby – je firma Vispronet® oprávněna odstoupit od smlouvy a požadovat zboží s výhradou vlastnictví až do zaplacení.

 4. Jen pokud je zadavatelem zakázky podnikatel, pak platí: Při přepracování a zpracování zboží, které bylo dodáno firmou Vispronet® a je jeho vlastnictvím, je firma Vispronet® dle Občanského zákoníku § 950 BGB považována za výrobce a v každém okamžiku zpracovávání je vlastníkem těchto výrobků. Podílejí-li se na přepracování a zpracování třetí osoby, je firma Vispronet® omezena na spoluvlastnictví výrobku ve výši hodnoty faktury zboží s výhradou vlastnictví až do zaplacení. Takto získané vlastnictví je vlastnictvím zboží s výhradou vlastnictví až do zaplacení.

 

§ 9 Záruka

9.1 Jen pokud je zadavatelem zakázky spotřebitel, pak platí:

 1. Na všechno zboží z Online-Shopu firmy Vispronet® se vztahuje právo na zákonem ustanovenou záruku.

9.2 Jen pokud je zadavatelem zakázky podnikatel, platí následující odstavce 1 až 13.

 1. Promlčecí doba na záruční práva zadavatele zakázky má délku 1 rok od odeslání dodávky nebo, je-li třeba odebrání, pak od doby odebrání. Toto zkrácení promlčecí doby neplatí pro případy odpovědnosti firmy Vispronet® při záměrné nebo hrubé nedbalosti nebo v případech, v nichž byla vada záludně zamlčena nebo byla záruka za kvalitu zboží převzata. Taktéž neplatí v případě odpovědnosti firmy Vispronet® za ohrožení na životě či újmu na zdraví a také neplatí v případě odpovědnosti za ostatní škody, pokud se zakládají na záměrném nebo hrubě nedbalém porušení povinností ze strany firmy Vispronet® nebo jejího zástupce.

 2. Zadavatel zakázky nebo jím určená třetí osoba jsou dle smlouvy povinni ihned po obdržení zboží zkontrolovat. Škody způsobené při přepravě se dají nárokovat ihned u přepravce, a pokud to není možné, ihned je písemně sdělit firmě Vispronet® (např. dopisem zaslaným poštou, telefaxem nebo emailem). Zboží je považováno za bezzávadné, pokud firma Vispronet® během osmi dnů od přijetí dodaného předmětu neobdrží písemnou formou (např. dopisem zaslaným poštou, telefaxem nebo emailem) stížnost ohledně patrné vady předmětu. Na požádání si smí firma Vispronet® nechat zadavatelem zakázky ukázat nebo zaslat zpět do firmy Vispronet® zboží, na jehož vady si zadavatel zakázky stěžoval, a to včetně obalu. Obal se znatelnými škodami způsobenými při přepravě je třeba zachovat jako důkaz. Výše uvedená povinná kontrola se týká i meziproduktů odeslaných ke kontrole, obzvláště i písmně a elektronicky zaslané výňatky ke korektuře apod. Riziko možných chyb přechází při uvolnění tištěných a jiných produktů na zadavatele zakázky, pokud se nejdená o chyby, které nastaly až v další fázi výroby, nebo chyby, které byly firmou Vispronet® uznány jako způsobené hrubou nedbalostí či záměrem. To samé platí i pro všechna ostatní prohlášení o uvolnění zadavatele zakázky.

 3. Při oprávněných stížnostech má firma Vispronet® právo na opravu zboží nebo dodání bezzávadného náhradního zboží. V takovém případě firma Vispronet® uhradí nutné náklady na dopravu; to však neplatí, pokud se náklady navýší, protože se předmět dodávky nachází na jiném místě než je smluvně předpokládané užití. Pokud je dodatečné plnění vícekrát nezdařené nebo se vyskytne nemožnost, nepřiměřenost, odmítnutí nebo neadekvátní zdržení opravy nebo dodání náhradního zboží, má zadavatel zakázky právo požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. Ve všech výrobních postupech se mohou vyskytnout drobné odchylky od originálu, ty však nelze reklamovat. To se týká obzvlášť drobných barevných odchylek v porovnání dvou nebo více zakázek, drobných barevných odchylek v porovnání s dřívější zakázkou, drobných odchylek v porovnání jednotlivých tisků v rámci jedné zakázky a drobné odchylky v rozměrech. To samé se týká technicky podmíněných rozdílů v ostatních předlohách a koncového produktu.

 4. Za odchylky v kvalitě použitého materiálu ručí firma Vispronet® jen do výše hodnoty zakázky. Další nároky zadavatele zakázky jsou vyloučeny, ledaže nesprávné vlastnosti spočívají v záměrném nebo hrubě nedbalém porušení povinností ze strany firmy Vispronet®. Právo zadavatele zakázky dokázat větší škodu stejně jako právo firmy Vispronet® dokázat škodu menší, zůstává vždy nedotčeno. Stejně tak mají všichni zúčastnění právo se případně ze smlouvy vyvázat. Záruka odpadá tehdy, když materiál dodá sám zadavatel zakázky.

 5. Zadal-li objednatel u společnosti Vispronet® tisk a/nebo zkušební tisk bez specifikace barevné věrnosti, je společnost Vispronet® osvobozena od odpovědnosti s ohledem na barevnou věrnost, resp. stálost. Reklamace v této souvislosti nelze uznat.

 6. Vada části dodaného zboží neopravňuje k reklamaci celé dodávky.

 7. Dodání menšího či většího počtu kusů zboží +/- 10% než bylo objednáno, pokud není smluvně výslovně domluveno jinak, je vnímáno jako nepatrná odchylka, nepovažuje se za chybu a proto nemůže být reklamováno.

 8. Odchylky rozměrů v šířce a délce +/- 5% jsou podmíněny výrobními postupy a nejsou považovány za chybu a tudíž ani důvod k reklamaci.

 9. Záruka je vyloučena, pokud se zadavatel zakázky neřídí návody k použití a správné montáži zboží nebo nedbá na výše uvedené pokyny k používání (viz § 7 odst. 14) nebo upravuje zboží, které mu bylo dodáno firmou von Vispronet® nebo ho nechá upravit třetí osobou.

 10. Je-li ve výjimečných případech po domluvě zadavateli zakázky dodáno již použité zboží, je jakákoli reklamace vyloučena.

 11. Se všemi předlohami předanými firmě Vispronet® se zachází svědomitě. Záruku při poškození nebo ztrátě přebírá firma Vispronet® jen do výše hodnoty materiálu. Další nároky tohoto typu jsou vyloučeny, ledaže k poškození nebo ztrátě došlo z důvodu záměrného nebo hrubě nedbalého porušení povinnosti ze strany firmy Vispronet®. Právo zadavatele zakázky dokázat větší škodu stejně jako právo firmy Vispronet® dokázat škodu menší zůstává vždy nedotčeno.

 12. Firma Vispronet® dále nepřebírá odpovědnost za chyby v pravopisu a/nebo chyby typografické, ke kterým došlo zasláním chybných dat zadavatelem zakázky.

 13. Běžné opotřebení zboží způsobené uvedením do provozu není důvodem k reklamaci.

 

§ 10 Odstoupení a výpověď

 1. V případě nespolupráce zadavatele zakázky, zvlášť pokud jako předlohu nedodá tiskuschopná data, je firma Vispronet® oprávněna určit zadavateli zakázky přiměřenou lhůtu k nápravě chyb a zároveň ho vyrozumět, že bude smlouva zrušena, pokud nebude podmínka splněna do uplynutí zadané lhůty. Pokud lhůta uplyne bez nápravy ze strany zadavatele zakázky, bude zadavatel zakázky extra informován o zrušení smlouvy. Uplatnění nároku na náhradu či odškodnění přebírá firma Vispronet®.

 2. Po předání dat k tisku popř. výrobku je započatý proces výroby nezvratný. Od tohoto okamžiku již bezplatné stornování objednávky není možné (jednotlivosti ke statusu a fázím objednávky jsou uvedeny na zákaznickém portálu). Zadavatel zakázky má povinnost firmě Vispronet® zaplatit nezaplacené úhrady v rámci zakázky; firma Vispronet® však musí nechat zaúčtovat výdaje, které ušetřila výpovědí smlouvy ze strany zadavatele zakázky. Poslední uvedený případ však musí zadavatel zakázky objasnit, popř. dokázat.

 3. Firma Vispronet® je oprávněna okamžitě vypovědět smluvní vztah, pokud se zadavatel zakázky nachází v platební neschopnosti nebo zadavatel zakázky učinil čestné prohlášení.

 

§ 11 Odpovědnost a náhrada škody

Jen pokud je zadavatelem zakázky podnikatel, platí následující odstavce 1 až 3:

 1. Nároky zadavatele zakázky na náhradu škody nebo výdajů jsou vyloučeny, pokud v těchto Všeobecných obchodních podmínkách není určeno jinak. Výše uvedené zproštění odpovědnosti platí i ve prospěch zákonných zástupců a zástupců v plnění úkolů firmy Vispronet®, pokud zadavatel zakázky uplatňuje nároky proti nim.

 2. Z výše uvedeného zproštění odpovědnosti jsou vyloučeny nároky na náhradu škod a výdajů z důvodu ohrožení života, újmy na zdraví a nároky na náhradu škody při porušení základních smluvních povinností. Základní smluvní povinnosti jsou takové, jejichž plnění je nezbytné k dosažení cíle smlouvy, např. firma Vispronet® musí zadavateli zakázky předat věc bez faktických a právních vad a zajistit mu vlastnictví věci. Ze zproštění odpovědnosti je taktéž vyloučena odpovědnost za škody, které byly způsobeny záměrným nebo hrubě nedbalým porušením povinností ze strany firmy Vispronet®, jejich zákonných zástupců a zástupců v plnění; pokud firma Vispronet® ručí jen za průměrné škody dle typu produktu, které jsou předvídatelné, typicky smluvní a bezprostřední.

 3. Předpisy Zákona o ručení za škodu způsobenou vadným výrobkem (Produkthaftungsgesetzes - ProdHaftG) zůstávají nedotčeny.

 

§ 12 Promlčení

Nároky zadavatele zakázky na záruku a náhradu škody jsou promlčeny jeden rok od převzetí s výjimkou nároků z úmyslného jednání. Výše uvedených ustanovení se netýkají smlouvy se spotřebiteli ve smyslu Občanského zákoníku (BGB – Bürgerliches Gesetzbuch), zde platí právní promlčecí lhůty.

 

§ 13 Obchodní zvyklosti

V obchodním styku platí obchodní zvyky tiskařského průmyslu (např. není povinnost vydání meziproduktů jako jsou data, litografické vzory nebo tiskové desky, které se vyhotovují pro účely zhotovení dlužného konečného výrobku), pokud nebylo dohodnuto jinak.

 

§ 14 Práva na ochranu živnostníků a autorské právo

 1. Zadavatel zakázky garantuje, že je majitelem veškerých uživatelských práv, obzvláště práv na kopírování a reprodukci tištěných dat, které dal k dispozici firmě Vispronet®. Pokud poruší uživatelská práva nebo provedením zakázky práva třetí osoby, obzvláště jejich autorská práva, ochranu značky nebo patentová práva, nebo uživatelská práva na nich založená, ručí zadavatel zakázky výhradně sám. V případě, že vznesou třetí osoby nároky vůči společnosti Vispronet® z porušení práv, osvobodí objednatel společnost Vispronet® od všech takových nároků.

 2. Firma Vispronet® má autorská práva na vytvořenou tvůrčí práci, obzvláště grafické návrhy, obrázky, texty, layouty atd. Zadavatel zakázky platí odměnu za tyto práce jen za poskytnuté služby, ne však za poskytnutí práv na duševní vlastnictví, obzvláště ne za právo dalšího používání a kopírování tvůrčí práce vytvořené firmou Vispronet®. Toto právo na neomezené užívání autorského práva firmou Vispronet® může být za úplatu převedeno na zadavatele zakázky nebo třetí osobu; zde je však nutná v každém případě speciální písemná dohoda mezi zadavatelem zakázky a firmou Vispronet®.

 3. Všechny texty, grafika i layout webu firmy Vispronet® slouží výlučně k informaci zadavatele zakázky. Užívání je na vlastní nebezpečí. Vispronet® a všechna vyobrazení, ilustrace a programové kódy a jejich části jsou výlučným vlastnictvím firmy Vispronet® a jako takové jsou chráněny autorským právem. Označení zboží, názvy produktů a firem, popř. loga citovaná na všech ostatních webových stránkách firmy Vispronet® jsou výlučným vlastnictvím majitele značky.

 

§ 15 Závěrečná ustanovení (Místo plnění a soudní příslušnost)

 1. Tato smlouva podléhá výhradně hmotnému německému právu BGB a HGB. Platnost Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) je vyloučena.
 2. Pouze pro podnikatele, obchodníky a právnické osoby veřejného práva nebo právnické osoby vlastnící veřejnoprávní zvláštní majetek platí: místem plnění a jurisdikcí pro všechny spory vzniklé ze smluvního vztahu je sídlo společnosti Vispronet®s, Am Wiesengrund 2, 01917 Kamenz, Německo.
 3. Ve všech ostatních případech je místem soudní příslušnosti Kamenz za předpokladu, že jsou splněny předpoklady § 38 odst. 2 ZPO a že zákazník nemá v Německu obecnou jurisdikci.
 4. Pokud smlouva nebo tyto všeobecné obchodní podmínky obsahují nějaké mezery v ujednání, považují se za dohodnuté ty právně účinné předpisy k odstranění těchto mezer, které by smluvní strany dohodly podle ekonomického účelu smlouvy a účelu těchto všeobecných obchodních podmínek, kdyby tyto mezery znaly.
 5. Pokud by jedno z výše uvedených ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nebo ustanovení v rámci jiných smluv bylo neúčinné či nevymahatelné nebo se jím stane, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení.

 

§ 16 Řešení sporů

 1. Alternativní řešení sporů dle článku 14 odst. 1 ODR-VO a § 36 VSBG: Platforma k online řešení sporů připravená Evropskou komisí zde: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Účastnit se řízení řešení sporů před orgány pro ochranu spotřebitele nejsme povinni.

 

§ 17 Informace pro smluvního partnera

Internetovou prezentaci firmy Vispronet® provádí firma Sachsen Fahnen GmbH & Co. KG. Firma Sachsen Fahnen GmbH & Co. KG je smluvním partnerem pro všechny právní úkony uzavřené touto cestou.

Adresa:
Komplementář:
Obchodní rejstřík:

Firma:
Obchodní rejstřík:

Jednatel společnosti:

DIČ:

Telefon:

Email:
Webová stránka:
Vispronet® · Sachsen Fahnen GmbH & Co. KG
Am Wiesengrund 2
01917 Kamenz
Německo

Sachsen Fahnen Verwaltungs GmbH
AG Dresden HRB 12291

Sachsen Fahnen GmbH & Co. KG
AG Dresden HRA 1963

Jürgen Ruhland, Marcel Ruhland

DE 165 816 052

info@vispronet.cz
www.vispronet.cz


Stav: červen 2022